Det kan du søge

Ansøgningsmuligheder og -frister

Lundbeckfonden ønsker med sin uddelingsaktivitet at styrke forskning af højeste internationale kvalitet, primært inden for sundhedsvidenskab og biomedicin. Projekter der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger hører ind under denne kategori.

Yderligere ydes støtte til projekter inden for naturfagsundervisning og –formidling.

Lundbeckfonden Postdoc i Danmark
Lundbeckfonden International Postdoc
Lundbeckfonden Fellow
Visiting Professorships
Sabbatorlov til forskning
Rejsestipendier
Lundbeckfonden Scholarstipendier
Lundbeckfonden International Neuroscience Programme
Lundbeckfonden & NIH BRAIN Initiative
Lundbeckfonden Yngre Forskerpris
Lundbeckfonden Talentpriser
Naturfagsundervisning og -formidling
Lundbeckfondens tematiske opslag 2018: Hvordan fremmer vi personlig medicin i forbindelse med hjernesygdomme?
Lundbeckfonden tematisk opslag 2018: Hvad forårsager hjernesygdomme?
Lundbeckfonden Tematisk opslag 2017
Lundbeckfonden Ph.d.
Lundbeckfonden Running Costs

Lundbeckfonden Postdoc i Danmark

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Fonden uddeler derfor postdoc-stipendier til fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, som sundhedsvidenskabelig forskning.

Hvordan søger du?
Du er som kommende postdoc hovedansøger, og du kan søge midler til et selvstændigt forskningsprojekt eller et veldefineret delprojekt af et større forskningsprojekt hvis:

  • du har opnået din ph.d. grad eller forventeligt opnår den senest seks måneder efter ansøgningsfristen
  • dit projekt er inden for det biomedicinske/sundhedsvidenskabelige område
  • dit projekt har en varighed på op til tre år.

Stipendiets størrelse er fast. Det årlige beløb kan du finde i ansøgningsskemaet, og det dækker løn og tilskud til drift. Du kan også søge om delvis dækning, hvis det ansøgte projekt er medfinansieret, dog skal ansøgningen til Lundbeckfonden bestå overvejende af løn.

Du kan kun indsende én ansøgning til fristen maj 2018, med mindre der er tale om en ansøgning om ”Lundbeckfonden running costs” til det samme projekt. Hvis du har fået afslag fra fonden på en postdoc-ansøgning til fristen november 2017, kan du tidligst søge igen i efteråret 2018.

Din ansøgning bliver vurderet på originaliteten og kvaliteten af ansøgningens videnskabelige indhold, dine kvalifikationer som ansøger og kvaliteten af det faglige miljø, hvor du skal udføre din forskning.

Du kan ansøge via fondens ansøgningssystem.

Lundbeckfonden International Postdoc

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Fonden uddeler derfor internationale postdoc-stipendier til fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, som sundhedsvidenskabelig forskning.

Hvordan søger du?
Du er som kommende postdoc hovedansøger, og du kan søge midler til et selvstændigt forskningsprojekt hvis:

  • du har opnået din ph.d. grad eller forventeligt opnår den senest seks måneder efter ansøgningsfristen
  • dit projekt er inden for det biomedicinske/sundhedsvidenskabelige område
  • din bevilling administreres af en dansk institution
  • dit projekt har en varighed på to til tre år. Heraf skal mindst 18 måneder være i udlandet
  • du har identificeret og truffet aftale med en international forskningsleder/-gruppe om ophold ved en udenlandsk forskningsinstitution

Stipendiets størrelse er fast. Det årlige beløb kan du finde i ansøgningsskemaet, og det dækker alle direkte udgifter i projektet. Bemærk at Lundbeckfonden ikke rådgiver om skatteforhold.

Du kan kun indsende én ansøgning til fristen maj 2018. Hvis du har fået afslag fra fonden på en “postdoc i udlandet” ansøgning til fristen november 2017, kan du tidligst søge igen i efteråret 2018.

Din ansøgning bliver vurderet på originaliteten og kvaliteten af ansøgningens videnskabelige indhold, dine kvalifikationer som ansøger og kvaliteten af det faglige miljø, hvor du skal udføre din forskning.

Du kan ansøge via fondens ansøgningssystem.

Lundbeckfonden Fellow

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Lundbeckfondens fellowships er for særligt lovende unge forskere, som er kvalificerede til at etablere eller udvide egne forskergrupper på danske forskningsinstitutioner. Vi ønsker at tiltrække såvel danske som udenlandske forskere, der er bosat i udlandet, som ønsker at flytte til Danmark og fortsætte deres forskning her. Opslaget er er tiltænkt yngre forskere, der har erhvervet en ph.d.-grad for mindst 4 år og højest 8 år siden i forhold til ansøgningsfristen 21. december 2017. 

Forskningen skal være inden for sundhedsvidenskab / biomedicin, eller naturvidenskabelig forskning med et klart biomedicinsk perspektiv. Vi støtter både grundforskning eller anvendt forskning.

Hvert fellowship finansieres med 10 mio. kr. og løber over 5 år.

Læs det seneste opslag her

Du kan ansøge via fondens ansøgningssystem.

Lundbeckfondens Visiting Professorships til sundhedsvidenskab

Danske sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer kan søge om støtte til at tiltrække udenlandske gæsteforskere på professorniveau til Danmark. Lundbeckfonden finansierer hvert Visiting Professorship med max. 750.000 kr. Opholdet i Danmark skal have en varighed på 2-6 måneder, da der ikke ydes støtte til ophold af kortere eller længere varighed. Fonden opfordrer til, at du som vært afklarer løn- og ansættelsesforhold for gæsteprofessoren, herunder skatteforhold, med din institution, inden du indsender din ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for gæsteprofessorens videnskabelige kvalifikationer, herunder cv og publikationsliste, forskningsplan for opholdet i Danmark, budget samt motivering af hvordan den pågældende forsker kan bidrage til at styrke forskningen på den ansøgende institution/afdeling.

Stipendierne kan søges af sundhedsvidenskabelige forskningsledere på danske universiteter og universitetshospitaler via fondens ansøgningssystem og der kan forventes svar på ansøgningen indenfor 3-4 uger.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til: application@lundbeckfonden.dk

Lundbeckfondens stipendier til sabbatorlov til forskning indenfor sundhedsvidenskab

Lundbeckfonden uddeler stipendier til sabbatorlov til dansk forankrede kliniske, translationelle og basale sundhedsvidenskabelige forskere med minimum 5-års fast ansættelse samme sted som lektor, overlæge, seniorforsker eller professor på et dansk universitet, universitetshospital eller anden forskningsinstitution. Formålet er, at forskningsledere kan fokusere fuldt ud på forskning i en samlet periode under et forskningsophold på en udenlandsk institution.

Lundbeckfonden finansierer hvert stipendium med max. 500.000 kr. Opholdet i udlandet skal have en varighed på 2-6 måneder, og der ydes ikke støtte til ophold af kortere eller længere varighed.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgers videnskabelige kvalifikationer, herunder cv og publikationsliste, forskningsplan for opholdet i udlandet, budget samt motivering af hvordan orloven kan bidrage til at styrke forskningen på ansøgers danske institution/afdeling. Det er en forudsætning, at ansøger kan blive fritaget for sine forpligtigelser (undervisning, klinik, laboratoriearbejde mv. dog undtaget PhD-vejledning) i perioden. Ansøgningen skal indeholde en erklæring fra ansøgers leder om vilkårene for orloven, samt en accept fra den besøgende institution.

Der kan ansøges via fondens ansøgningssystem og der kan forventes svar på ansøgningen indenfor 3-4 uger.

Eventuelle spørgsmål kan sendes til: application@lundbeckfonden.dk

Lundbeckfonden Rejsestipendier

Fonden prioriterer fokuseret møde- eller kongresdeltagelse udenfor Danmarks grænser, hvor ansøgeren skal deltage aktivt. Mødet må ikke være afholdt på ansøgningstidspunktet. Der bør foreligge anbefaling fra en seniorforsker, ligesom ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der indsendt poster/abstract til mødet.

Du kan søge om støtte for op til 50.000 kr.

I Ph.D. studieafgiften er indeholdt midler til Ph.D.-studerendes rejser. Hvis der søges midler til Ph.D.-studerendes kongresrejser, skal nødvendigheden af at søge yderligere rejsemidler begrundes.

Støtte til sygeplejerskers, jordemødres og terapiassistenters forskning og videreuddannelse, herunder rejser, søges og uddeles via Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig forskning: www.ucsf.dk

Ansøgere skal udfylde fondens ansøgningssystem og ansøgningerne behandles løbende.

Lundbeckfonden Scholarstipendier

Lundbeckfondens scholarstipendier til studerende uddeles via følgende videnskabelige selskaber:

Dansk psykiatrisk selskab har via professor Merete Nordentoft (merete.nordentoft@regionh.dk) fået tildelt 15 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.dpsnet.dk

Dansk neurologisk selskab har via overlæge Mads Ravnborg fået tildelt 10 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.neuro.dk

Neurokirurgisk selskab har via professor Jens Christian Hedemann Sørensen fået tildelt 3 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.DNKS.dk

Dansk selskab for klinisk neurofysiologi har via overlæge Benedikte Wanscher fået tildelt 3 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.DSKN.dk

Drug Research Academy har via professor Hans Bräuner-Osborne fået tildelt 3 Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på www.dra.ku.dk

Det almen medicinske forskningsmiljø har via professor Martin Bach Jensen fået tildelt 5 Lundbeckfonden scholarstipendier – link til ansøgningsprocedure og ansøgningssystem

The Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program har via D.Sc., MPH, Kala Mehta fået tildelt fire-seks Lundbeckfonden scholarstipendier – oplysninger om ansøgningsprocedure og tidsfrister findes på lfcrf.org

Lundbeckfonden indkalder ansøgninger, som vil styrke internationaliseringen af dansk neurovidenskab.

Hvem kan ansøge?
Du kan søge hvis:
• du har en kandidatgrad og ønsker at gennemføre dit ph.d.-studie ved en udenlandsk forskningsinstitution inden for neurovidenskab.
• du har en ph.d.-grad og vil arbejde som postdoc ved en udenlandsk forskningsinstitution inden for neurovidenskab.
• du er en erfaren forsker og planlægger at gennemføre et forskningsprojekt inden for neurovidenskab ved en udenlandsk forskningsinstitution.
• du er en erfaren, internationalt anerkendt forsker inden for neurovidenskab og ønsker at komme til Danmark for at arbejde i en neurovidenskabelig gruppe på et dansk universitet eller universitetshospital.

Med “udenlandsk” i listen herover menes der aktiviteter både ud og ind af Danmark.

Inden for en seks måneders periode kan du ikke ansøge om både ph.d.-stipendie eller postdocstipendie under dette neuro program og Lundbeckfondens almindelige ph.d.-stipendie eller postdocstipendie program. Det betyder, at du skal beslutte hvilket instrument du skal søge om, hvis du har mulighed for begge.

Din ansøgning skal beskrive international, excellent biomedicinsk forskning inden for neurovidenskab og udføres på en internationalt anerkendt forskningsinstitution.

Læs hele opslaget her.

Lundbeckfonden & NIH BRAIN Initiative

Lundbeckfonden announces a new partnership with NIH, formalized by a letter of agreement. Both Lundbeckfonden and NIH believe that the ambitious goals of the BRAIN Initiative can best be attained by collaboration across disciplinary boundaries as well as geographic boundaries. The new partnership will allow researchers at Danish institutions to join ongoing as well as new BRAIN Initiative projects.

Supplemental Funding
Researchers at Danish institutions who are interested in participating in NIH BRAIN Initiative funded projects should contact the principal investigator of the NIH award to inquire if there is mutual interest in collaboration. If this is the case, a PI from a Danish institution can contact Lundbeckfonden for advice on how to apply for funding of the part of the project that will be performed in Denmark.

Matching Funding
In most of the NIH BRAIN Initiative Funding Opportunity Announcements, institutions outside the USA can participate either by submitting applications directly or as subcontractors in an application from an US institution. Researchers at Danish institutions who submit applications in either role in NIH BRAIN Initiative awards should contact Lundbeckfonden as the application is submitted to NIH if they are interested in having the award potentially co-funded by NIH BRAIN Initiative and Lundbeckfonden.

For more information, please contact Anne-Marie Engel, Head of Career & Talent Programmes by email: application@lundbeckfonden.dk. Subject line: NIH BRAIN Initiative

Lundbeckfonden Yngre Forskerpris

Lundbeckfonden etablerede i 2001 en forskerpris for yngre forskere under 40 år på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Prisen er en personlig hæderspris på 300.000 kr. og den uddeles en gang årligt som anerkendelse til en særligt lovende forsker, der har præsteret fremragende sundhedsvidenskabelig eller biomedicinsk forskning. Prismodtageren skal på tildelingstidspunktet udføre sin forskning ved en dansk forskningsinstitution.

Prisen bliver uddelt på basis af indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner. Du kan altså ikke selv søge om prisen. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de fortsat opfylder kriterierne.

Prismodtageren bliver udvalgt af Lundbeckfondens forsknings- og prisudvalg.

Tidligere modtagere.

Lundbeckfonden Talentpriser

Lundbeckfonden etablerede i 2001 ”Talentprisen”, som er en forskerpris for forskere under 30 år på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Prisen er en personlig hæderspris på 100.000 kr. og den uddeles en gang årligt til forskere, som har præsteret særlig lovende forskning inden for sundhedsvidenskab eller biomedicin.

Prisen bliver uddelt på basis af indstillinger fra ledende forskere ved de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner. Du kan altså ikke søge om prisen. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de fortsat opfylder kriterierne.

Prismodtageren bliver udvalgt af Lundbeckfondens forsknings- og prisudvalg.

Tidligere modtagere.

Naturfagsundervisning og -formidling

Vi har i fonden besluttet at give dette støtteområde et længere strategisk eftersyn.

Det betyder, at vi ikke pt tager imod nye ansøgninger eller interessetilkendegivelser.

Vi forventer, at vi lukker op igen i efteråret, hvor der vil ligge en beskrivelse af ny strategi, og dermed også, hvilke typer af projekter vi vil støtte fremover.

Baggrund
Lundbeckfonden sætter hjernen først. Det vil sige, at vi målretter en stor del af vores almennyttige aktiviteter mod hjernen, og derfor fokuserer årets to tematiske opslag netop på hjernesygdomme.

Hvordan fremmer vi personlig medicin i forbindelse med hjernesygdomme?
Nogle patienter med hjernesygdomme har stor gavn af deres behandling, mens den hos andre ikke virker som tiltænkt. Hvis vi får en bedre forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for det, kan vi både stille mere præcise diagnoser og behandle mere effektivt.

Lundbeckfonden inviterer derfor med dette tematiske opslag alle forskere med fokus på personlig medicin til at søge støtte til projekter, der skal gøre os klogere på, hvordan forskning i personlig medicin kan føre til bedre forebyggelse, diagnoser og behandling af sygdomme i hjernen og nervesystemet.

Vi vil gerne opfordre til at tænke tværdisciplinært og indsende projekter, hvor forskerteams arbejder sammen på tværs af fag- og landegrænser for at besvare de videnskabelige spørgsmål.

Du kan ansøge indenfor to kategorier:

• Tematiske projekter op til 10 mio. kr.
• Tematiske alliancer på op til mellem 30 og 50 mio. kr.

Projekter kan vare maksimalt fem år.

Læs hele opslaget her.

Baggrund
Lundbeckfonden sætter hjernen først. Det vil sige, at vi målretter en stor del af vores almennyttige aktiviteter mod hjernen, og derfor fokuserer årets to tematiske opslag netop på hjernesygdomme.

Hvad forårsager hjernesygdomme?
Vi ved stadig alt for lidt om, hvad der sker imellem celler og molekyler, når den raske hjerne bliver syg.

Lundbeckfonden inviterer derfor med dette tematiske opslag alle forskere med fokus på sygdomme i den menneskelige hjerne, rygmarv og nervesystem til at søge støtte til projekter, der skal give en dybere indsigt i de cellulære og molekylære processer, der fører til hjernesygdomme.

Vi vil gerne opfordre til at tænke tværdisciplinært og indsende projekter, hvor forskerteams arbejder sammen på tværs af fag- og landegrænser for at besvare de videnskabelige spørgsmål.

Du kan ansøge indenfor to kategorier:

• Tematiske projekter op til 10 mio. kr.
• Store tematiske projekter op til mellem 15 og 20 mio. kr.

Projekter kan vare maksimalt fem år.

Læs hele opslaget her.

Lundbeckfonden Tematisk opslag

Inflammation og udvikling af sygdomme i det centrale og perifere nervesystem

Baggrund
Lundbeckfonden afholdt i maj måned 2016 en workshop med det formål at identificere de væsentligste forskningsområder indenfor det biomedicinske felt. På workshoppen drøftede ledende forskere og forskningsadministratorer trends og faglige områder, hvor en øget forskningsindsats kan forventes at medføre en væsentligt impact. Fondens bestyrelse besluttede ud fra dette, at Lundbeckfondens strategiske bevillinger i de kommende år vil ske inden for følgende temaer:

⦁ Øget forståelse af sygdomsudvikling/-mekanismer og forbedrede muligheder for forebyggelse
⦁ Udvikling af ny og mere præcis diagnostik og behandling

Opslag
Under temaet “Øget forståelse af sygdomsudvikling/-mekanismer og forbedrede muligheder for forebyggelse af sygdom” indkalder fonden ansøgninger der adresserer “Inflammation og udvikling af sygdomme i det centrale og perifere nervesystem.”

Lundbeckfonden opfordrer til tværdisciplinære projekter, hvor forskerteams arbejder sammen på at løse videnskabelige problemer.

Lundbeckfonden indkalder ansøgninger inden for to kategorier:
– Store, tematiske projekter på mellem 10-15 millioner kroner eller
– Tematiske alliancer på mellem 20-30 millioner kroner. Mindst to partnere fra forskellige forskningsinstitutioner skal indgå i alliancen.

Projektperioden er mellem tre og fem år.

Lundbeckfonden Ph.d.

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark. Samtidig skal uddelingerne bidrage til, at Danmark til enhver tid har de bedste kandidater og forskere på alle karrieretrin.

Fonden uddeler derfor ph.d.-stipendier til fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet ved danske forskningsinstitutioner.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, som sundhedsvidenskabelig forskning.

Hvordan søger du?
Du er som kommende ph.d. studerende hovedansøger. Du kan kun søge, hvis du allerede har en kandidatgrad eller erhverver din kandidatgrad senest seks måneder efter ansøgningsfristen. Fonden forudsætter, at du bliver indskrevet som ph.d.-studerende på et universitet.

For at sikre dig optimal støtte og vejledning i dit ph.d. forløb kræver fonden, at din tiltænkte hovedvejleder er medansøger på ansøgningen. Husk tydeligt at angive hvem der er hovedvejleder i din ansøgning.

Stipendiets størrelse afhænger af, hvilken overenskomst du i givet fald ansættes inden for. Det årlige beløb kan du finde i ansøgningsskemaet, og det dækker løn, studieafgift og tilskud til drift. Hvis det ansøgte projekt allerede er delvist finansieret fra anden side, skal ansøgningen til Lundbeckfonden bestå overvejende af udgifter til din løn.

Du kan kun indsende én ansøgning til fristen maj 2018. 

Din ansøgning bliver vurderet på originaliteten og kvaliteten af ansøgningens videnskabelige indhold, dine kvalifikationer som ansøger og kvaliteten af det faglige miljø, hvor du skal udføre din forskning.

Du ansøger via fondens ansøgningssystem.

Lundbeckfonden Running Costs

Lundbeckfondens vision er at skabe bedre liv gennem ny viden. Fondens uddelinger skal udgøre et væsentligt bidrag til at øge kvaliteten og anvendeligheden af den samlede forskningsbaserede viden og erfaring inden for sundhedsvidenskab i Danmark.

Fonden uddeler derfor støtte til driften af fri og uafhængig biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning af højeste kvalitet ved danske forskningsinstitutioner.

Vi forstår sundhedsvidenskab i bredeste forstand. Mange tilgrænsende forskningsområder, som traditionelt hører ind under andre klassiske fakulteter (især naturvidenskab og teknisk videnskab), bidrager i højere og højere grad til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud. Det betyder, at vi behandler teknisk og naturvidenskabelig forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger, som sundhedsvidenskabelig forskning.

Hvordan søger du?
Som supplement til bevillinger, der omfatter VIP-løn og øremærkede driftsmidler, fra Lundbeckfonden (dog undtaget Lundbeckfonden Fellows og Lundbeckfonden Tematiske ansøgninger) eller andre bevillingsgivere, kan du søge om supplerende driftsmidler (herunder TAP-løn samt mindre apparatur) for mellem 100.000 og 500.000 kr.

Du skal være på minimum postdoc-niveau for at søge om Lundbeckfonden Running Costs.

Du kan kun indsende én ansøgning til fristen maj 2018, med mindre du søger om et postdoc stipendie til det samme projekt. 

Din ansøgning bliver vurderet på originaliteten og kvaliteten af ansøgningens videnskabelige indhold, dine kvalifikationer som ansøger og kvaliteten af det faglige miljø, hvor du skal udføre din forskning.

Du ansøger via fondens ansøgningssystem.

StøtteområdeAnsøgningsfristForventet svar
Lundbeckfonden postdoc i DanmarkKommende frist: November 2018

Senest udløbne frist: 3. maj 2018 kl. 13:00 (GMT +1)
April 2019

Oktober 2018 

Lundbeckfonden International PostdocKommende frist: November 2018

Senest udløbne frist: 3. maj 2018 kl. 13:00 (GMT +1)
April 2019

Oktober 2018 
Lundbeckfonden FellowKommende frist: December 2018

Senest udløbne frist: 21. december 2017, kl. 13:00 CET (GMT+1)
Maj 2019

Maj 2018
Visiting ProfessorshipsAnsøgning kan indsendes løbendeIndenfor 4-6 uger
Sabbatorlov til forskningAnsøgning kan indsendes løbende Indenfor 4-6 uger 
RejsestipendierAnsøgning kan indsendes løbende Indenfor 2-3 måneder
Lundbeckfonden ScholarstipendierSe beskrivelsen i opslagSe beskrivelsen i opslag 
Lundbeckfonden & NIH BRAIN InitiativeSenest udløbne frist: 4. juni 2018 kl. 13:00 CET (GMT+1)ca. 3-4 måneder efter ansøgningsfristen
Lundbeckfonden International Neuroscience ProgrammeSenest udløbne frist: 4. juni 2018 kl. 13:00 CET (GMT+1)ca. 3-4 måneder efter ansøgningsfristen
Lundbeckfonden Yngre Forskerpris14. juni 2018 kl. 13:00 CET (GMT+1)Oktober 2018
Lundbeckfonden Talentpriser14. juni 2018 kl. 13:00 CET (GMT+1)Oktober 2018
Naturfagsundervisning og -formidlingDer er ikke pt. ikke ansøgningsfrister og vi behandler ikke forespørgsler.

Senest udløbne frist: 1. juni 2017 kl. 13
Tematisk opslag 2018: Hvordan fremmer vi personlig medicin i forbindelse med hjernesygdomme?Senest udløbne frist: 19. april 2018 kl. 13:00 (GMT+1)Ultimo 2018
Tematisk opslag 2018: Hvad forårsager hjernesygdomme?Senest udløbne frist: 22. marts 2018 kl. 13:00 (GMT +1)Ultimo 2018
Tematisk opslag 2017: Inflammation og udvikling af sygdomme i det centrale og perifere nervesystemSenest udløbne frist: 1. marts 2017Ultimo 2017
Lundbeckfonden Ph.d.Senest udløbne frist: 3. maj 2018 kl. 13:00 (GMT +1)Oktober 2018
Lundbeckfonden Running CostsSenest udløbne frist: 3. maj 2018 kl. 13:00 (GMT +1)Oktober 2018