fbpx

Governance

Erhvervsdrivende fonde spiller en stor rolle i det danske samfund. De ejer en væsentlig del af de største danske virksomheder og uddeler store milliardbeløb til fx forskning og kulturliv. Fondene har derfor stor indflydelse på de nævnte områder, og med stor indflydelse følger et stort ansvar. Det ansvar tager Lundbeckfonden meget alvorligt, og integritet, god fondsledelse og gennemsigtighed er derfor nøgleord i vores daglige arbejde – både når det gælder vores investeringer og vores uddelinger. Vi gør således også en dyd ud af at leve op til Anbefalingerne for god fondsledelse.

Bestyrelsens arbejde

Lundbeckfonden ledes af en bestyrelse, der består af i alt 11 medlemmer, syv fundatsvalgte og fire medarbejdervalgte (valgt af medarbejderne i hver af fondens tre datterselskaber Lundbeck, ALK og Falck). Den daglige drift og ledelse står Lundbeckfondens administrerende direktør for. Bestyrelsen mødes minimum fire gange om året til bestyrelsesmøder, hvoraf det ene inkluderer et seminar for at gennemgå, diskutere og vedtage strategien.

Bestyrelsen vurderer løbende, om den besidder de rette kompetencer til at udføre de nødvendige opgaver – det sker i forbindelse med den årlige selvevaluering. Bestyrelsen vælger selv nye medlemmer i overensstemmelse med fundatsen. Formand og næstformand nominerer nye medlemmer til bestyrelsen. I tilfælde, hvor der kræves meget specifikke færdigheder sker nomineringen i samarbejde med formanden for fondens forsknings- og prisudvalg eller formanden for investeringsudvalget. Eksterne rådgivere bistår typisk i udvælgelsesprocessen.

Bestyrelsen er sammensat på en måde, så medlemmernes samlede viden og erfaring opfylder de målsætninger, som er fastsat i Lundbeckfondens fundats. Fonden er repræsenteret med to medlemmer i datterselskabernes bestyrelser – den administrerende direktør, som er næstformand for disse bestyrelser, og et medlem af vores bestyrelse. Formanden for Lundbeckfonden er ikke medlem af bestyrelsen i vores datterselskaber. Ingen af fondens bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i datterselskabernes direktioner. Nuværende eller tidligere medlemmer af direktioner eller bestyrelser i datterselskaberne kan ikke vælges til fondens bestyrelse. Dette gælder også nuværende eller tidligere medlemmer af fondens direktion.

Jf. fondens fundats vælges bestyrelsesmedlemmerne for ét år ad gangen. Dermed har fonden valgt en kortere valgperiode end det, der står i anbefalingerne for god fondsledelse, men som svarer til almindelig praksis i børsnoterede selskaber. Det sikrer en bedre mulighed for regelmæssigt at evaluere bestyrelsesmedlemmernes præstationer.

Et medlem, som har været medlem af bestyrelsen i over 12 år, kan ikke genvælges. Bestyrelsen kan dog afvige fra den regel, hvis bestyrelsens kompetenceprofil dikterer det. Bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 75 år, må ikke vælges eller genvælges til bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog afvige fra denne regel, hvis bestyrelsens kompetenceprofil dikterer det.

Direktionens arbejde vurderes i forbindelse med bestyrelsens årlige selvevaluering.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar (2020)

Bestyrelsens medlemmer modtager honorar, der løbende benchmarkes og er på niveau med tilsvarende danske bestyrelser. Grundhonoraret er på DKK 225.000 årligt, bestyrelsesformanden får 3 gange grundhonoraret og næstformanden 2 gange grundhonoraret. Derudover modtager formanden for Investeringsudvalget DKK 200.000 årligt, mens menige medlemmer modtager DKK 100.000 årligt. Formanden for forskningsudvalget modtager DKK 400.000 årligt, mens menige medlemmer modtager DKK 200.000 årligt.

Oversigt over honorarer (vedtaget 23. april 2020) Lundbeckfonden Lundbeckfond Invest
Vederlag til ordinært medlem: DKK 225.000 p.a. DKK 75.000 p.a.
Vederlag til næstformand: DKK 450.000 p.a. DKK 150.000 p.a.
Vederlag til formand: DKK 675.000 p.a. DKK 225.000 p.a.
Medlemskab af investeringsudvalg: N/A DKK 100.000 p.a.
Formand for investeringsudvalg: N/A DKK 200.000 p.a.
Medlem af forskningsudvalg: DKK 200.000 p.a. N/A
Formand for forskningsudvalg: DKK 400.000 p.a. N/A

Visse af bestyrelsens medlemmer er desuden bestyrelsesmedlemmer i datterselskabernes bestyrelser og modtager honorar herfor fra selskaberne. De samlede honorarer fremgår af tabellen nedenfor.

Totalt honorar i DKK 1000 (2019) Heraf honorar datterselskaber i DKK 1000 (2019)
Jørgen Huno Rasmussen 981
Steffen Kragh 688
Gunhild Waldemar 694
Lars Holmqvist 1.319 925
Michael Kjær 494
Peter Schütze 1.594 1.100
Susanne Krüger Kjær 494
Medarbejderrepræsentant
Henrik Villsen Andersen, Falck 569 275
Ludovic Tranholm Otterbein, HLU 644 350
Peter Adler Würtzen, ALK 294
Vagn Flink, Falck 569 275
I alt for 2019 8.340 2.925

Fondens direktør Lene Skole modtog 12,9 mio. kr. i 2019, som inkluderer bestyrelseshonorarer i datterselskaberne H. Lundbeck, ALK og Falck.

Lundbeckfonden

Nyheder

Lundbeckfonden
Hjernesygdomme koster samfundet mindst 39 mia. kroner
18. november 2020
Danske forskere leverer beviset: Kejsersnit kan lede til astma og allergi
12. november 2020
En helt ny slags ’antabus’ – men mod kokainmisbrug
10. november 2020